Pic_00000Studio white cat
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen, hieronder mede begrepen doch niet beperkt tot verbintenissen tot vervaardiging van ontwerpen en/of producties en/of aflevering of ter beschikkingstelling van audiovisuele werken, uit de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard. Zij zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit nadien tussen partijen gesloten overeenkomsten, andere handelingen of precontractuele rechtsbetrekkingen. Zij zijn voorts van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit handelingen, verricht in verband met dergelijke overeenkomsten, handelingen of precontractuele rechtsbetrekkingen.

Overeenkomst
Indien opdrachtgever en Studio white cat tot overeenstemming komen, dienen er randvoorwaarden (doelstellingen) en afspraken opgesteld te worden. Studio white cat hanteert daarin een formulier waarin deze afspraken opgesteld worden. Dit formulier komt als bijlage bij de offerte. Indien formulier ingevuld, akkoord en ondertekend door opdrachtgever en afgevaardigden van Studio White Cat dienen er geen additionele afspraken en randvoorwaarden door zowel opdrachtgever als Studio white cat toegevoegd te worden. In het geval van afwijkende afspraken en randvoorwaarden t.o.v. oorspronkelijke randvoorwaarden en afspraken dient er een nieuwe overeenkomst opgesteld te worden. Kosten die tot dat moment gemaakt zijn worden in rekening gebracht door Studio white cat aan  opdrachtgever. Onder afspraken en randvoorwaarden vallen prijsafspraak, doelstellingen filmproductie, leverdatum, gebruik van animatie, productie van muziek, gebruik van voice-over en feedback bijeenkomsten.


Offerte

Studio white cat stelt zijn offertes samen op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor projectvoorbereiding/uitvoering, (mogelijke) opnames, (mogelijke) montage, materiaalgebruik en andere projectgerelateerde zaken. Studio white cat bepaalt deze uren in alle redelijkheid. Toch kan het voorkomen dat een opdrachtgever gedurende de productie additionele wensen heeft, die nog niet in de offerte zijn opgenomen. Deze extra uren worden op basis van een vast uurtarief, bovenop het in de offerte afgesproken factuurbedrag, in rekening gebracht. Tenzij anders is overeengekomen. Alle opgemaakte offertes zijn inclusief 21% BTW.

Reis en verblijf
Alle reis- en verblijfskosten worden beschouwd als additionele kosten en worden niet meegenomen in de offerte. Deze worden apart toegevoegd aan de eindfactuur. Studio white cat hanteert een vergoeding van € 0,19 (exclusief 21% btw) per gereden km.

Muziek
Muziek die in een productie van Studio white cat gebruikt wordt dient gerechtelijk te zijn voor commercieel gebruik. Dit betekent dat een externe partij ingezet wordt voor de productie van deze muziek. Mocht dit niet opgenomen zijn in de factuur dan zijn dit additionele kosten.

Voice-over
Bij sommige producties wordt gebruik gemaakt van een of meerdere voice-overs, oftewel ingesproken stemmen. De kosten van een voice-over vallen onder de additionele kosten en worden toegevoegd worden aan de eindfactuur. Tenzij anders is overeengekomen.

Auteursrecht
Concepten, ideeën en voorstellen die voor een opdrachtgever worden ontwikkeld vallen onder het auteursrecht en blijven formeel en juridisch in bezit van Studio white cat. In het geval van inbreuk of misbruik van dit auteursrecht stelt Studio white cat de organisatie of persoon in kwestie aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid heeft juridische consequenties. Op alle Studio white cat producties rust het auteursrecht. Een Studio white cat mag niet verveelvoudigd, gereproduceerd of bewerkt worden zonder toestemming van de maker, Studio white cat. Het is mogelijk auteursrechten af te kopen in overeenstemming metStudio white cat.

Betalingscondities
Indien overeenkomst tussen opdrachtgever en Studio White Cat wordt de helft  van het overgekomen bedrag in rekening gebracht bij de opdrachtgever. Bij gebrek van specifieke condities zal de opdrachtgever binnen veertien dagen na factuurdatum betalen. Na oplevering wordt het resterende bedrag bij de opdrachtgever in rekening gebracht. Elke betaling strekt tot voldoening van de oudst uitstaande factuur.

Overeenkomst & betalingstermijn
Studio white cat probeert zoveel mogelijk schriftelijke overeenkomsten te sluiten, maar de praktijk laat zien dat dit niet altijd haalbaar is. Een overeenkomst gesloten met Studio white cat kan zowel mondeling, schriftelijk per email en digitaal worden afgesloten. Volgens de wet zijn e-mails waaruit blijkt dat de opdrachtgever akkoord is met gestelde voorwaarden en offerte rechtsgeldig. Op offertes en facturen staan altijd betalingstermijnen. Het is wettelijk vastgelegd dat de betalingstermijn 30 dagen behoort te zijn. Indien de opdrachtgever deze termijn overschrijdt is Studio white cat gemachtigd 8% toeslag op het factuur bedrag in rekening te brengen aan de opdrachtgever. Ook zal er een boete per niet betaalde factuur volgen indien de betalingstermijn niet wordt gehonoreerd. Studio white cat zal per geval besluiten of deze rechtsgeldige mogelijkheid gebruikt wordt.

Aansprakelijkheid
Behoudens eventuele verplichtingen van ons uit hoofde zijn wij nimmer verantwoordelijk te houden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en anderen. Tenzij er sprake is van opzet onzerzijds (door degenen die ons voor aansprakelijk, houdt met de middelen rechtens aan te tonen), blijft het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen. Met name zijn wij ook nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, hoe ook genaamd winstderving en stilstandschade daaronder begrepen geleden door de opdrachtgever, diens ondergeschikten en bij of door hem tewerkgestelde of derden ontstaan, door hele of gedeeltelijke (her)leveringen van zaken, vertraagde of ondeugdelijke levering, of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf. De koper is gehouden ons te vrijwaren voor alle aanspraken die derden terzake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ons mochten doen gelden, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de uit deze aanspraken voortvloeiende schaden en kosten voor rekening van de koper komen.